لیست فایل ها - صفحه 1

پرسشنامه مقیاس همدلی مهرابیان و اپستین

دانلود پرسشنامه مقیاس همدلی مهرابیان و اپستین،با فرمت PDF و در 6 صفحهتعداد سوالات پرسشنامه : 33بخشی از این پرسشنامه :این پرسشنامه کاملا استاندارد است، و در نگارش آن اصول پرسشنامه نویسی رعایت شده است.

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه نیازهای صمیمیت زناشویی (MINQ) باگاروزی (2001)

دانلود پرسشنامه نیازهای صمیمیت زناشویی (MINQ) باگاروزی (2001)،با فرمت PDF و در 7 صفحهتعداد سوالات پرسشنامه : 44بخشی از این پرسشنامه :این پرسشنامه کاملا استاندارد است، و در نگارش آن اصول پرسشنامه نویسی رعایت شده است.

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه سازگاری اسپانیر

دانلود پرسشنامه سازگاری اسپانیر،با فرمت PDF و در 6 صفحهتعداد سوالات پرسشنامه : 24بخشی از این پرسشنامه :این پرسشنامه کاملا استاندارد است، و در نگارش آن اصول پرسشنامه نویسی رعایت شده است.

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه آزمون خودشکوفایی

دانلود پرسشنامه آزمون خودشکوفایی،با فرمت PDF و در 3 صفحهتعداد سوالات پرسشنامه : 15بخشی از این پرسشنامه :این پرسشنامه کاملا استاندارد است، و در نگارش آن اصول پرسشنامه نویسی رعایت شده است.

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه خودشناسی

دانلود پرسشنامه خودشناسی،با فرمت PDF و در 13 صفحهتعداد سوالات پرسشنامه : 29بخشی از این پرسشنامه :این پرسشنامه کاملا استاندارد است، و در نگارش آن اصول پرسشنامه نویسی رعایت شده است.

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه ترغیب به مطالعه

دانلود پرسشنامه ترغیب به مطالعه،با فرمت PDF و در 2 صفحهتعداد سوالات پرسشنامه : 25بخشی از این پرسشنامه :این پرسشنامه کاملا استاندارد است، و در نگارش آن اصول پرسشنامه نویسی رعایت شده است.

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه حمایت از سلامت روان کودک تان در فصل بازگشایی مدارس

دانلود پرسشنامه حمایت از سلامت روان کودک تان در فصل بازگشایی مدارس،با فرمت PDF و در 3 صفحهتعداد سوالات پرسشنامه : 28بخشی از این پرسشنامه :این پرسشنامه کاملا استاندارد است، و در نگارش آن اصول پرسشنامه نویسی رعایت شده است.

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه هراس اجتماعی

دانلود پرسشنامه هراس اجتماعی،با فرمت PDF و در 2 صفحهتعداد سوالات پرسشنامه : 17بخشی از این پرسشنامه :این پرسشنامه کاملا استاندارد است، و در نگارش آن اصول پرسشنامه نویسی رعایت شده است.

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه مقیاس فرزند پروری ادراک شده گرولینک

دانلود پرسشنامه مقیاس فرزند پروری ادراک شده گرولینک،با فرمت PDF و در 4 صفحهتعداد سوالات پرسشنامه : 42بخشی از این پرسشنامه :این پرسشنامه کاملا استاندارد است، و در نگارش آن اصول پرسشنامه نویسی رعایت شده است.

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه معکوس

دانلود پرسشنامه معکوس،با فرمت PDF و در 3 صفحهتعداد سوالات پرسشنامه : 27 بخشی از این پرسشنامه :این پرسشنامه کاملا استاندارد است، و در نگارش آن اصول پرسشنامه نویسی رعایت شده است.

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه بررسی رابطه بین سرمایه فکری با حکمرانی خوب سازمانی در نهادهای حاکمیتی

دانلود پرسشنامه بررسی رابطه بین سرمایه فکری با حکمرانی خوب سازمانی در نهادهای حاکمیتی،با فرمت PDF و در 3 صفحهتعداد سوالات پرسشنامه : 24بخشی از این پرسشنامه :این پرسشنامه کاملا استاندارد است، و در نگارش آن اصول پرسشنامه نویسی رعایت شده است.

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه شكست هاي شناختي شغلي

دانلود پرسشنامه شكست هاي شناختي شغلي،با فرمت PDF و در 3 صفحهتعداد سوالات پرسشنامه : 30بخشی از این پرسشنامه :این پرسشنامه کاملا استاندارد است، و در نگارش آن اصول پرسشنامه نویسی رعایت شده است.

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه آشفتگی شناختی

دانلود پرسشنامه آشفتگی شناختی،با فرمت PDF و در 2 صفحهتعداد سوالات پرسشنامه : 14بخشی از این پرسشنامه :این پرسشنامه کاملا استاندارد است، و در نگارش آن اصول پرسشنامه نویسی رعایت شده است.

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه انگیزه پیشرفت(T.M.A)هرمنس

دانلود پرسشنامه انگیزه پیشرفت(T.M.A)هرمنس،با فرمت PDF و در 9 صفحهتعداد سوالات پرسشنامه : 29بخشی از این پرسشنامه :این پرسشنامه کاملا استاندارد است، و در نگارش آن اصول پرسشنامه نویسی رعایت شده است.

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه عزت نفس کوپراسمیت (SEI)

دانلود پرسشنامه عزت نفس کوپراسمیت (SEI)،با فرمت PDF و در 4 صفحهتعداد سوالات پرسشنامه : 58بخشی از این پرسشنامه :این پرسشنامه کاملا استاندارد است، و در نگارش آن اصول پرسشنامه نویسی رعایت شده است.

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه نظام باورها ( SBI-15-R )

دانلود پرسشنامه نظام باورها ( SBI-15-R )،با فرمت PDF و در 4 صفحهتعداد سوالات پرسشنامه : 15بخشی از این پرسشنامه :این پرسشنامه کاملا استاندارد است، و در نگارش آن اصول پرسشنامه نویسی رعایت شده است.

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

صفحه1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی