فایل های دسته بندی پاورپوینت مدارس - صفحه 8

پاورپوینت درس چهادهم جامعه شناسی کلاس دهم

جمعیت هر جامعه چه رابطه ای با هویت آن دارد ؟ چند نکته در مورد جمعیت اولین شرط بقای هر جامعه جمعیت است. در صورت نبود یا کمبود اعضای جامعه بسیاری از فعالیت های اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی بر زمین می ماند. انقراض جمعیت یک جامعه باعث نابودی آن می شود. به صرف اندازه جمعیت نمی توان نیازهای جامعه ر

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درس سیزدهم جامعه شناسی پایه دهم

ویژگی های هویت ایرانی قبل از ظهور اسلام ایران قدمت تاریخی بیش از هفت هزار سال دارد . دارای هویت توحیدی، دینی و در برخی موارد آمیخته با اساطیر بود .( روایاتی از این هویت را در شاهنامه فردوسی میتوان دید.) دارای هویت های اجتماعی متفاوت بود زیرا اقوام مختلفی در آن زندگی می کردند . دارای هویت فرهنگی واح

قیمت : 16,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درس دوازدهم جامعه شناسی پایه دهم

« صرفه جویی ، مصرف نکردن نیست ، بلکه درست مصرف کردن است .» این جمله را همه ما بارها شنیده ایم . خسیس و ولخرج در ظاهر متضاد یکدیگرند. ولی اگر دقیقتر نگاه کنیم، آنها در یک نقطۀ مهم اشتراک دارند و آن هم علاقۀ شدید هر دو به پول و مهم بودن پول برای آنهاست. پول برای هر دو، به جای اینکه یک و

قیمت : 16,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درس یازدهم جامعه شناسی کلاس دهم

منظور از هویت جهان اجتماعی چیست و چه تفاوتی با هویت اجتماعی افراد دارد؟ هویت اجتماعی افراد بخشی از هویت فرد است که با عضویت در گروه شکل می گیرد. هویت جهان اجتماعی ( هویت فرهنگی ) بخشی از هویت جامعه است که با پذیرش عقاید و ارزش های مشترک از سوی افراد جامعه و به رسمیت شناختن آنها شکل می گیرد. دا

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درس یازدهم جامعه شناسی پایه دهم

هویت فردی افراد به اجتماعی مربوط است که در آن زندگی می کند و هویت اجتماعی جهان اجتماعی به فرهنگ و جهان بینی آن جامعه وابسته است. هویت اجتماعی افراد و هویت فرهنگی جهان اجتماعی دو پدیده در دو سطح هستند که از هم قابل تفکیک نیستند.

قیمت : 35,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درس دهم جامعه شناسی پایه دهم

تحرک اجتماعی ابتدا به تعریفی از موقعیت اجتماعی میپردازیم . موقعیت اجتماعی چیست؟ منظور از موقعیت اجتماعی، جایگاهی است که فرد در جامعه یا در یک گروه اجتماعی دارد. ما با شناخت موقعیت اجتماعی فرد، دربارۀ او اطلاعاتی به دست میآوریم؛ مانند اینکه با چه کسانی در ارتباط است؛ چه انتظاراتی باید از او داشته با

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درس نهم جامعه شناسی پایه دهم

حیوانات به صورت غریزی فعالیت گروهی خود را انجام می دهند . اما انسان ها به صورت غریزی نمی دانند که در جهان اجتماعی چه موقیعتی دارند و حقوق و تکالیف آنها چیست ، بلکه در جریان جامعه پذیری موقعیت خود را می شناسند و حقوق و تکالیف خود را یاد می گیرند و هویت اجتماعی خود را شکل می دهند . زنبورهای عسل به صو

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درس هشتم جامعه شناسی پایه دهم

در مورد هویت چه می دانید ؟ هویت چیست ؟ ویژگی هایی که خود را با آن می شناسیم و به دیگران معرفی می کنیم ، یا پاسخی است که افراد در موقعیت های مختلف به سوال کیستی می دهند. منظور از موقعیت چیست ؟ جایگاهی که فرد درجامعه یا درگروه اجتماعی دارد . هویت با نوعی احساس مثبت یا منفی همراه است. راستگویی در افراد

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درس هفتم جامعه شناسی پایه دهم

قلمرو واقعی و آرمانی جهان اجتماعی کدام است ؟ چند نکته مردمی که در یک جهان اجتماعی زندگی می کنند اهداف و ارزش های مشترکی دارند. مانند : رفع نیازهای اولیه – عدالت – آزادی و ... راهنمای کنش اعضای جهان اجتماعی ارزش ها هستند. وقتی مردم مطابق ارزش ها عمل کنند ، ارزش ها به واقعیت تبدیل می شوند . آیا

قیمت : 16,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13قبلی · بعدی