جزوه مجموعه تست رشته تغذیه

دسته بندي : علوم پزشکی » تغذیه

جزوه مجموعه تست رشته تغذیه

 

مجموعه تست و پاسخ تشریحی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته تغذیه ویژه کنکور سال 95 

 فهرست مطالب 

سؤالات فیزیولوژي دستگاه تنفس............................................................................................................................6

پاسخنامهي فیزیولوژي دستگاه تنفس........................................................................................................................ 11

سوالات فیزیولوژي دستگاه عصبی....................................................................................................................... 18

پاسخنامهي فیزیولوژي دستگاه عصبی....................................................................................................................... 24

سؤالات فیزیولوژي دستگاه گوارش..................................................................................................................... 29

پاسخنامهي فیزیولوژي دستگاه گوارش.................................................................................................................... 34

سؤالات فیزیولوژي عمومی و سلول ...................................................................................................... 40

پاسخنامهي فیزیولوژي عمومی و سلول .........................................................................................................46

سؤالات فیزیولوژي غدد درونریز و تولیدمثل................................................................................................................... 52

پاسخنامهي فیزیولوژي غدد درونریز و تولیدمثل................................................................................................................... 57

سؤالات فیزیولوژي کلیه و مجاري ادراري..................................................................................................................63

پاسخنامهي فیزیولوژي کلیه و مجاري ادراري....................................................................................................................68

سؤالات فیزیولوژي دستگاه گردش خون........................................................................................................................ 74

پاسخنامهي فیزیولوژي دستگاه گردش خون .................................................................................................. 80

 

سؤالات فیزیولوژي دستگاه تنفس 

1- در موقع عبور هوا از حفرههاي بینی، کدام تغییرات در هواي تنفسی بوجود میآید؟ 

الف) تعدیل درجه حرارت ب) ضد عفونی شدن 

ج) مرطوب شدن د) هر سه این تغییرات 

2- تحریک عطسه به علت تحریک کدام مخاط است؟ 

الف) نایژهها ب) حنجره ج) حلق د) بینی 

3- هواي جاري تنفسی چند میلیلیتر است؟ 

الف) 44 ب) 550 ج) 1000 د) 2000 

4- مرکز تنظیم حرکات تنفسی واقع در

الف) پل مغزي ب) پیاز نخاع 

ج) تالاموس د) قشر مغز 

5- کدام در کنترل تنفس نقشی ندارد؟ 

الف) بصلالنخاع ب) پل مغزي 

ج) کمورسپتورها در ریه د) کمورسپتورها در قوس آئورت 

پاسخنامه ي فیزیولوژي دستگاه تنفس 

1- گزینهي (د) صحیح است

هنگامی که هوا از بینی عبور میکند، سه کار تنفسی مشخص توسط حفرههاي بینی انجام میشود

1- هوا توسط سطوح گسترده شاخکها و تیغه میانی گرم میشود، 2- هوا هنگام عبور از بینی مرطوب میشود و 3- هـوا

بطور نسبی تصفیه میشود

2- گزینهي (د) صحیح است

تحریک مجاري بینی محرك آغازین رفلکس عطسه اسـت. ایمپـالسهـاي آوران از طریـق عصـب جمجمـهاي پـنجم بـه

بصلالنخاع که محل شروع رفلکس است میروند و رفلکس را به انجام میرسانند

3- گزینهي (ب) صحیح است

براي مطالعه بهتر کار ریهها، فیزیولوژیستها مکانیسم عملکرد ریه را در چهار حجم و چهار ظرفیت تقسیمبندي کردهانـد

حجمهاي ریوي عبارتند از

1) حجم جاري، حجمی از هواست که در هر دم و بازدم عادي وارد ریهها شده و یا از آن خارج میشود و اندازه آن حدود

500 میلیلیتر است؛ 

سؤالات فیزیولوژي عمومی و سلول 

1- با افزایش قطر نورون عصبی، سرعت هدایت ایمپالس در نورون ............. 

الف) افزایش مییابد. ب) کاهش مییابد

ج) ثابت میماند . د) به فاکتورهاي دیگر وابسته است

2- مقدار پتانسیل کار پس از پیدایش در رشته عصبی، در حال طی کردن طول آن چه میشود؟ 

الف) افزایش تدریجی ب) ابتدا افزایش سپس کاهش 

ج) تغییر نمیکند د) کاهش تدریجی 

3- در کدامیک از مراحل تقسیم سلولی، سیتوپلاسم به دو قسمت تقسیم میشود؟ 

الف) آنافاز ب) پروفاز ج) تلوفاز د) متافاز 

پاسخنامه ي فیزیولوژي عمومی و سلول 

1- گزینهي (الف) صحیح است

سرعت هدایت در فیبرهاي عصبی کوچک حدود 25 متر در ثانیه و در فیبرهاي عصبی بزرگ حـدود 120 متـر در ثانیـه

است. پس میتوان گفت که هر چه قطر فیبر عصبی بزرگتر شود، سرعت هدایت آن نیز افزایش مییابد

نکته: میلیندار شدن نورون یا فیبر عصبی سبب افزایش قطر آن و در نتیجه، افزایش سرعت هدایت آن میشود

2- گزینهي (ج) صحیح است

هنگامی که پتانسیل عمل در یک نقطه از فیبر پدید آید، بدون تغییر تا انتهاي آن فیبر پیش میرود که بـه ایـن پدیـده،

قانون همه یا هیچ گفته میشود

3- گزینهي (ج) صحیح است

در آخرین مرحله از تقسیم میتوزي یعنی تلوفاز، غشاي هسـتهاي جدیـد دور هـر یـک از گـروههـاي کروماتیـدي ایجـاد

میشود. مدت کوتاهی بعد از آن، سلول در حد فاصل بین دو هسته شروع به فرورفتن میکند. این عمل سبب جدا شـدن

سیتوپلاسم به دو قسمت و در نتیجه سبب تقسیم سلول به دو سلول مجزا میگردد

 

2) حجم ذخیره دمی، حجمی از هواست که پس از یک دم عادي، با فشار میتوان آن را وارد ریهها کرد و حجم آن حدود

3000 میلیلیتر است؛ 

3) حجم ذخیره بازدمی، حجمی از هواست که پس از یک بازدم عادي، فرد میتواند با فشار آن را از ریههایش خارج کنـد

و مقدار آن حدود 1100 میلیلیتر است؛ 

4) حجم باقیمانده، حجمی از هواست که پس از قويترین بازدم هم در ریهها بـاقی مـیمانـد و مقـدار تقریبـی آن برابـر

1200 میلیلیتر است

چهار ظرفیت ریوي هم عبارتند از

1) ظرفیت دمی مساوي است با حجم جاري به اضافه حجم ذخیره دمی و مقدار آن برابر 3500 میلیلیتر است؛ 

2) ظرفیت باقیمانده عملی برابر با حجم ذخیره بازدمی به اضافه حجم باقیمانده اسـت و مقـدار تقریبـی آن برابـر 2300

میلیلیتر است؛ «12» مجوعه تست 

3) ظرفیت حیاتی برابر با جمع سه حجم جاري، ذخیره دمی و ذخیره بازدمی است و مقدار آن 4600 میلیلیتر است؛ 

4) ظرفیت کلی ریه کل برابر با مجموع هر چهار حجم ریوي است و مقدار تقریبی آن حدود 5800 میلیلیتر است

4- گزینهي (ب) صحیح است

مرکز تنفسی از چند گروه نورون تشکیل شده است که به صورت دو طرفه در بصلالنخاع و قسمت تحتانی پل مغزي قرار

گرفته اند

5- گزینهي (ج) صحیح است

مراکز تنفسی در بصلالنخاع و قسمتی از پل مغزي قرار دارند. همچنین نقش کمورسپتورهاي آئـورتی ایـن اسـت کـه بـا

کاهش فشار اکسیژن شریانی، سبب تحریک مرکز تنفس و افزایش میزان تـنفس مـیشـوند. امـا کمورسـپتورهاي ریـوي،

بیشتر با مواد خارجی وارد شده به ریه ها تحریک میشوند و بیشتر سبب انقباض برونشی میگردنـد. بنـابراین در تنظـیم

حرکات تنفسی کاربردي ندارند.

دسته بندی: علوم پزشکی » تغذیه

تعداد مشاهده: 1347 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: pdf

تعداد صفحات: 85

حجم فایل:562 کیلوبایت

 قیمت: 15,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • محتوای فایل دانلودی:
    نوع فایل:Pdf
    سایز: 562mb
    تعداد صفحه:85