جزوه بیوشیمی (بخش اول)

دسته بندي : علوم پزشکی » تغذیه

جزوه بیوشیمی (بخش اول) 

فهرست مطالب 

مقدمه ................................................................................................................................ ......... 12

مولکولهاي زیستی.............................................................................................................................12

ایزومرهاي فضایی : ............................................................................................................................12

کربن متقارن و نامتقارن : ....................................................................................................................12

ایزومر هندسی : ...............................................................................................................................14

پیوندهاي شیمیایی : ..........................................................................................................................14

16............................................................................................... (Minereal Elements ) معدنی ترکیبات

فصل اول: آب و الکترولیت................................................................................................ ................17

ریتأث آب بر ساختار لیب ومولکو ها ................................................................................................ ............18

روشهاي تعیین حجم آب بدن ................................................................................................ ...............19

20..... ................................................................................................(Osmotic pressure ) اسمزي فشار

تنظیم حجم آب داخل سلولی، بین سلولی و پلاسما ......................................................................................22

24............ ................................................................................................................................ PH 

ی سیون یزا ون آب و 26........................................................................................................................ pH

بافرها................................................................................................................................ ...........27

معادلهي هندرسن – هاسلباخ:................................................................................................ ...............27

لال تیکترو ها................................................................................................................................ ....29

میتنظ تعادل آب و تیالکترول ها ................................................................................................ .............29

یاس دها و بازها ................................................................................................................................ .30

تعیین PKa بوسیله تیتراسیون : ................................................................................................ ............31

میتنظ تعادل دیاس و باز ......................................................................................................................34

اختلالات دیاس – باز..........................................................................................................................36

فصل دوم: اسید آمینه .....................................................................................................................42

یاس يدها نهیآم ................................................................................................................................42

یپ وند يدیپپت ................................................................................................................................ ..43

خواص یکیالکتر یاس يدها یآم نه و نیپروتئ ها .............................................................................................50

سطوح یساختمان نیپروتئ ها................................................................................................ .................51

مانساخت يها فوق دوم.......................................................................................................................52

روش يها يجداساز نیپروتئ ها ................................................................................................ ..............53

تع نیی یتوال نیپروتئ ها .......................................................................................................................55

 

فصل اول : آب و الکترولیت 

آب فراوانترین ماده موجود در سیستمهاي بیولوژیک است. حدود 70٪ وزن بدن را آب تشکیل میدهد که این درصد بـا

توجه به میزان چربی بدن قابل تغییر است، زیرا هرچه مقدار چربی بدن بیشتر باشد، میزان آب بدن کمتر . میشود 

نکته :1 به تدریج که انسان پیر میشود، مقدار آب بدن کم می . شود 

2: نکته 2/3 کل آب بدن به صورت مایع داخل سلولی (ICF=Intracellular Fluid) و در داخل سلولها اسـت و 1/3

باقیمانده آب خارج سلولی (ECF=Extracellular Fluid) را تشکیل میدهد که از این مقدار 70٪ آب میان بـافتی

، 5 25% پلاسما و ٪ مایع وراي سلولی (فضـاي سـینوویال، مفصـلی، پریکـاردي، داخـل چشـمی، نخـاعی و...) را تشـکیل

. میدهد 

توانایی ایجاد پیوند هیدروژنی با دیگر مولکولهاي آب، به آب خصوصیات ویـژهاي بخشـیده اسـت کـه از جملـهي آنهـا

کشش سطحی، چسبندگی داخلی بـین مولکـولهـا، نقطـه ذوب و جـوش و حـرارت تبخیـر بـالاي آن نسـبت بـه سـایر

حلالهاست. مولکولهاي آب علاوه بر ایجاد پیوند هیدروژنی با خود می توانند با بخـشهـاي قطبـی سـایر مولکـولهـاي

بیولوژیک نیز پیوند هیدروژنی ایجاد کنند و همین خصوصیت، آب را به یک حلال بیولوژیک مناسب تبدیل کرده است

نکته :1 ات مهاي F،N ،O و S و هیدروژن متصل به آنها در تشکیل پیوند هیدروژنی نقش دارند

خواص شیمیایی آب، موجب شده است که این ماده به عنوان حلال فیزیولوژیک اصلی مواد قطبی در بدن شناخته شود

 -1 در داخل مولکول آب، هستهي اکسیژن، الکترونها را از اتمهاي هیدروژن به سمت خود میکشد، در نتیجه آب داراي

بار الکتریکی شده و به یک مولکول قطبی تبدیل . میشود 

 -2 آن دسته از مواد که حلالیت خوبی در آب دارند، مواد قطبی یا هیدروفیل (آب دوست) . نام دارند 

 -3 آن دسته از مواد که حلالیت خوبی در آب ندارند، مواد غیرقطبی یا هیدروفوب (آب گریز) نامیده . میشوند 

مولکولهاي آب توسط پیوندهاي هیدروژنی که از دسته پیوندهاي غیرکوالان میباشد، به یکدیگر متصل می . شوند 

 -1 پیوندهاي هیدروژنی در نتیجهي جاذبهي بین بارهاي مثبت جزیی اتمهاي هیدروژن یک مولکول با بارهـاي منفـی

جزیی اتمهاي اکسیژن یا نتیروژن یک مولکول دیگر، ایجاد م . یشوند 

 -2 پیوندهاي هیدروژنی، ضعیف هستند بهطوري که در دماي 25 درجه سانتیگـراد، در هـر ثانیـه12

10 بـار شکسـته و مجدداً تشکیل . میشوند 

پیوندهاي هیدروژنی در مولکولهاي آب شبکهاي را تشکیل میدهند که باعث ایجاد خواص ویژه آب شده و ضامن بقـاي

حیات است

 -1 آب، در مجاورت هوا، کشش سطحی . زیادي دارد 

1-1 ) کشش سطحی، نیرویی است که در سطح تماس مایع با هوا، باعث نگهداري مولکولهاي مایع در کنـار یکـدیگر. میشود 

1-2 ) این خاصیت باعث شکلگیري قطره و همچنین مقاومت در مقابل عبور مواد به درون مایع می . شود 

 )1-3 در هنگام تنفس آنچه پس از دم، باعث بازگشت حجم آلوئولهاي ریه بـه وضـعیت اولیـه و ایجـاد خاصـیت

الاستیکی ریهها میشود، کشش سطحی مایع موجود در آلوئولهاست

 -2 دماي تبخیر آب (میزان دمایی که لازم است تا آب از حالت مایع به حالت گاز درآید) بالاست. این موضوع به همـراه

ظرفیت گرمایی بالا آب، باعث میشود که آب در هنگام بخار شدن مقدار زیادي گرما را با خود دفع کند و در واقع علت

خنک شدن بدن پس از تعریق . همین امر است 

 -3 ثابت ديالکتریک آب بالاست. به عبارت دیگر آب، یک رساناي قوي (توانایی آب در عبور جریان الکتریکـی) اسـت

این خاصیت آب، در سلولهاي عصبی نقش مهمی ایفا می کند

روشهاي تعیین حجم آب بدن 

 -1 تعیین حجم آب تام 

با تزریق ترکیباتی مانند آب سنگین (اکسید دوتریوم) یا آب رادیواکتیو (اکسید تریتیوم) و سپس نمونهبـرداري از خـون و

تعیین مقدار رقت اولیه صورت میگیرد. این ترکیبات از دیواره رگها عبور کرده و در تمام بدن انتشـار مـییابنـد، ولـی در

بدن متابولیزه نمیشوند و دفع کلیوي آنها نیز کند است.  

 -2 تعیین حجم آب پلاسما 

با تزریق ترکیباتی مانند گلبول قرمز رادیواکتیو یا آلبومین رادیواکتیو و سپس نمونهبرداري از خون و تعیین میـزان رقـت

ماده اولیه صورت میگیرد. این ترکیبات قادر به عبور از دیواره رگها نیستند. در آزمایشگاه خونشناسی، تغییـرات درصـد

حجم آب پلاسما به وسیله هماتوکریت تعیین میشود. (هماتوکریت: درصد حجم گلبول قرمز نسبت به حجم کل خون). 

 -3 تعیین حجم آب فضاي خارج سلولی 

این عمل با تزریق «اینولین» و سپس نمونهبرداري از خون و تعیین میزان رقت ماده اولیه صـورت مـیگیـرد. اینـولین از

دیواره رگها عبور میکند، ولی قادر به عبور از غشاء سلول نبوده، و در بدن متابولیزه نمیشود و دفع کلیـوي آن نیـز کنـد. میباشد 

 -4 تعیین حجم آب داخل سلولی 

میزان آب داخل سلولی تقریباً برابر با اختلاف آب تام بدن و آب خارج سلولی است

دسته بندی: علوم پزشکی » تغذیه

تعداد مشاهده: 1553 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: pdf

تعداد صفحات: 265

حجم فایل:4,411 کیلوبایت

 قیمت: 15,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • محتوای فایل دانلودی:
    نوع فایل:Pdf
    سایز: 4.30mb
    تعداد صفحه:265